در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۷ نسخه ۱۵.۱۴ تیم یار بازرگانی و تیم یار صرافی ارائه شد.


ماژولهای تیم یار بازرگانی عبارتند از: هسته تیم یار، حسابداری، اسناد، اقدام، پست الکترونیک، گفتگو، انبار، پیامک، اخبار، مشتری، پرسنلی، خانه، مدیریت سیستم، پروفایل

ماژولهای تیم یار صرافی عبارتند از: هسته تیم یار، ماژول صرافی، حسابداری، اسناد، اقدام، پست الکترونیک، گفتگو، ، پیامک، اخبار، مشتری، پرسنلی، خانه، مدیریت سیستم، پروفایل