مقایسه تیم‌یار ابری با اختصاصی  

هزینه پیاده‌سازی، اجرا، آموزش و سفارشی‌سازی

به صورت جداگانه برای هر دو روش محاسبه می‌شود.