مدیر  مالی

راهبری مالی بهینه

امکانات خاصی که سیستم یکپارچه تیم یار دراختیار مدیر مالی قرار می دهد:

برنامه ریزی و سیاست گذاری مالی سازمان به صورت کاملا شناور و هدفمند

کنترل و نظارت دقیق و درلحظه بر روی تمام عوامل موثر در رویدادهای مالی

کنترل موارد مالی در سایر ماژولها و فرآیندهای سازمانی

گزارشات درلحظه سود زیان و ترازنامه  بدون نیازبه بستن حساب ها برای مدیران

حسابداری:

تنظیمات پایه ای با کارایی و قدرت کنترل بسیار موثر، مدیریت دسترسی ها تا جزئی ترین  موارد

استفاده  از گزارشات لحظه ای سود و زیان و تراز نامه بدون نیازبه بستن حساب ها

کنترل اسناد ارسالی ازسایر ماژول ها با مدیریت تنظیمات سیستم در حسابداری

مدیریت و برنامه ریزی بودجه و کنترل و تخصیص بودجه بین کلیه حساب ها و اشخاص برای دوره های دلخواه

مدیریت  تعاریف ارز به صورت نامحدود صدوراسناد ارزی و گزارشات ارزی به واسطه وجود ماژول صرافی به صورت کاملا مجزا ازارز پایه سیستم و یا با تاثیر ارز پایه

گزارشات فوق العاده و منحصر به فرد ارزی در لحظه

مدیریت صورت حساب های مالی و گزارشات  نقدینگی و خزانه  داری

تهیه صورت های مالی همراه با نمودار و تحلیل

مدیریت بودجه و اعتبارات:

برنامه ریزی بودجه و اعتبارات

مدیریت دوره ها و اختصاص بودجه و اعتبارات برای تمامی حساب ها و اشخاص از کل  به جزء و برعکس

مدیریت نسخه های بودجه و اعتبار تعریف شده

مدیریت انبار و حسابداری انبار:

مدیریت کلیه  تعاریف انبارو کالا به صورت نامحدود

مدیریت دسترسی ها و سهمیه بندی انبارها

نظارت و مدیریت برورود و خروج کالا با دستورالعمل های مشخص

مدیریت درخواست و مصرف مواد و کالا، کنترل درخواست های مواد از تولید

گزارشات سرمایه انبار، کلیه کالا و انبارها  به  تفکیک

مدیریت عملیات تولید:

تعریف انواع BOM با لحاظ  مواد و دستمزد مستقیم  و انواع  سربارها با درصد و مبلغ مشخص

صدور و مدیریت اسناد مالی مربوط به پروسه  تولید به صورت کاملا اتوماتیک و کنترل  شده

بررسی گزارشات تولید واحدهای تولیدی و مدیریت  بهای تمام  شده

کنترل فرایندهای  خرید و فروش :

کنترل و نظارت بین فرایندهای خرید و فروش و انبار

نظارت و کنترل برفرایند خرید و تدارکات

مدیریت و کنترل پروسه فروش ازمرحله سفارش، پیش فاکتورتا فروش و قرارداد با تایید مرحله ای و دسترسی های مشخص

مدیریت و کنترل وصول مطالبات و جریان های ورودی درآمد و پرداخت بابت خرید

تعریف و مدیریت انواع جشنواره های فروش، تخفیفات و جوایز برای مشتریان و عوامل  فروش

مدیریت و نظارت مکانی از طریق  GPS

صدورو مدیریت اسناد حسابداری مربوطه به صورت  اتوماتیک

مدیریت حقوق و دستمزد :

کنترل پرداخت های حقوق و دستمزد

گزارشات و لیست های حقوق

مدیریت و تاییدیه های لیست حقوق، فیش حقوق ، تسویه  پرسنل  و ...

مدیریت دارایی ثابت و اموال :

امکان تعریف محل نگهداری و کدینگ اموال به صورت  نامحدود و شکل دلخواه با توجه به نیاز سازمان با درنظر گرفتن واحدها و مراکز هزینه  متفاوت

مدیریت و سیاست گذاری استفاده مطلوب از اموال شرکت

مدیریت عملیات خرید، فروش و اسقاط دارایی