مدیر تولید

تولید کارا در زمان بهینه

بطورخلاصه مدیر تولید می تواند تیم یار را در زمینه های زیر به کارگیرد :

برنامه ریزی بلند مدت، کوتاه مدت و روزانه تولید برای تمام یا تک تک محصولات بر اساس تقویم های کاری متنوع و منعطف.

تولید محصولات با روش ها و فرمول های مختلف

مدیریت فرایندهای خودکار مصرف مواد (براساس BOM،BOR منعطف)

اعمال فرایندهای کنترل کیفی روی تک تک مراحل و عملیات تولیدی.

تعیین ظرفیت مراکز تولیدی و محاسبه انحرافات ظرفیت مراکز.

گزارشات متنوع تولید، بهای تمام شده،ضایعات و پارامترهای کنترل کیفی.

امکانات :

قابلیت معرفی روتینگ تولید (روش ساخت) درهرخط تولید برای نیمه ساخته ها و محصولات .

قابلیت معرفی بیش از یک روتینگ تولید برای نیمه ساخته ها و محصولات و ردیابی تولید با هر یک از روتینگ های معرفی شده

قابلیت معرفی BOM) Bill Of Material ) با بیش از یک فرمول برای هریک از عملیات تولیدی در یک روتینگ تولید (روش ساخت).

قابلیت تعیین میزان ضایعات عادی مواد در هر عملیات و در نهایت سنجش عملکرد بابت مواد مصرفی.

قابلیت معرفی BOR) Bill Of Resource) با بیش از یک فرمول برای هریک از عملیات تولیدی در یک روتینگ تولید (روش ساخت ).

قابلیت معرفی  QP)Quality Plan) با بیش از یک فرمول برای هریک از عملیات تولیدی در یک روتینگ تولید (روش ساخت).

قابلیت تعریف و تعیین تقویم های کاری متنوع برای ماشین آلات و منابع انسانی و برنامه ریزی بر اساس هریک از تقویم های کاری مورد نظر.

ارائه برنامه های بلند مدت (چشم انداز) تولید برای نیمه ساخته ها و محصولات.

ارائه برنامه های کوتاه مدت و روزانه جهت تولید بر اساس برنامه های بلند مدت طرح ریزی شده.

برنامه ریزی مواد و منابع بر اساس BOM و BOR معرفی شده در روتینگ تولید و محاسبات نیازها، کمبودها و تعیین تولید بهینه روزانه با توجه به منابع در دسترس ( تسطیح منابع ).

قابلیت تعیین ظرفیت مراکز تولیدی و مقایسه تولید واقعی با ظرفیت و محاسبه انحرافات ظرفیت تولیدی.

ثبت گزارشات تولید روزانه بر اساس برنامه های تولید از قبل تعیین شده.

ثبت گزارشات ضایعات عادی و غیر عادی تولید.

قابلیت صدور اتوماتیک حواله از انبار برای مواد مصرف شده بر اساس گزارشات تولید و ضایعات ثبت شده.

قابلیت کنترل مواد از انبارهای پای کار ، با محاسبه دقیق میزان مصرف بر اساس فرمول های ساخت معرفی شده.

گزارشات :

ارائه گزارشات متنوع :

گزارش تولیدات روزانه، هفتگی،  ماهانه بر اساس فرمول ها و روشهای ساخت بکارگرفته شده.

گزارشات ضایعات عادی و غیر عادی تولید در بازه زمانی مورد نظر.

گزارشات میزان تحقق برنامه های تولید با مقایسه بین برنامه های تولید و گزارشات تولید واقعی.

گزارشات میزان مواد مصرف شده بصورت واقعی در تولید بر اساس گزارشات تولید ثبت شده.

گزارشات میزان ضایعات عادی استاندارد و ضایعات واقعی و مقایسه این دو جهت سنجش عملکرد واحدهای تولیدی.

گزارشات میزان تولید واقعی مراکز تولیدی و مقایسه آن با ظرفیت مراکز جهت بررسی انحرافات و ظرفیت های بلا استفاده.

گزارشات مربوط به آیتمهای کنترل کیفی انجام شده روی هریک از مراحل تولیدی و نتایج حاصل از آنها.

و انواع گزارشات متنوع دیگر ...