ماژول سازمان

معرفی ماژول سازمان:

ماژول سازمان به‌منظور ایجاد شعبات مختلف، سازمان‌ها، واحدهای سازمانی و زیر واحدهای سازمانی، تعریف سطوح مختلف چارت سازمانی، تعریف طبقات شغلی، اساسنامه، مدیریت صورتجلسه‌ها و مدیریت بخشنامه‌ها و قوانین سازمان طراحی شده است.ماژول سازمان به‌عنوان ماژول مرکزی در نظر گرفته شده و باعث هماهنگی در سیستم‌های یکپارچه مدیریتی کسب‌وکار تیم‌یار می‌شود.این اطلاعات مانند اطلاعات پایه و تشکیلاتی سازمان در بسیاری از بخش‌های دیگر نرم افزار تیم‌یار نظیر حسابداری، پرسنلی، خرید، فروش و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نحوه ارتباط کاربران مختلف با ماژول سازمان تیم یار

اعضای هیات مدیره

امکان تعریف چارت سازمانی و تعیین واحدها و تخصیص مدیر هر واحد

امکان تعریف قوانین لازم برای حق امضا

مدیرعامل

مدیریت قوانین و مقررات سازمانی

مدیریت اسناد و مدارک مربوط به شرکت

مدیر پرسنلی

دسترسی به لیست سمت ها مشاغل و واحدهای سازمانی

ماژول سازمان