شرکت سافت سیستم کیش به عضویت در اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران در آمد.