صدور مجوز فعالیت شرکت دانش بنیان سافت سیستم در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

 

شرکت دانش بنیان سافت سیستم مجوز فعالیت سالانه خود در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران را دریافت کرد.

واحد پذیرش و ارزیابی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، اواخر تابستان هر سال با جمع آوری اطلاعات مربوط به عملکرد یک سال گذشته واحدهای فناور مستقر با دریافت کاربرگ هایی که از طریق سایت در اختیار آنها قرار می گیرد، کار ارزیابی واحدها را آغاز کرده و و نتیجه آن با صدور مجوز فعالیت یک ساله در اختیار شرکت ها قرار می گیرد. نتایج ارزیابی سالانه مهم ترین ملاک عملکرد آتی پارک درخصوص واحدهای مستقر می باشد.

این در حالی است که مقام معظم رهبری همواره ضمن تاکید بر نقش شرکت های دانش بنیان در عبور از مقطع حساس و سرنوشت ساز کنونی و پایدارتر شدن اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی حقیقی را در گرو تولید ثروت از طریق دانش و علم دانسته و ارگان های دولتی را به حمایت همه جانبه از توسعه کمی و کیفی شرکت های دانش بنیان رهنمون شده اند.