زیرساخت دورکاری

۱. ایجاد زیر ساخت نرم افزاری و سخت افزاری دورکاری
۲. مشاوره زیر ساخت نرم افزاری بر اساس نیاز سازمان 
۳. مشاوره امنیت اطلاعات در دور کاری

۱. امکان محدودیت یک سو یه داده ها
۲. امکان محدودیت کاربر فقط از سیستم خود اطلاعات به سیستم شرکت منتقل نمایید و بلعکس انجام می‌شود 
۳. محدودیت بر اساس ip های اینترنت کاربر ها در محل دور کاری 

۴. مشاوره زیر ساخت سخت افزاری براساس نیاز های نرم افزاری سازمان 
۵. امکان برقرار تماس نرم افزاری
۶. راه اندازی کنفرانس تصویری
۷. راه اندازی کنفراس صوتی
۸. در صورت پیاده سازی vdi امکان پیاده سازی موارد اماده سازی سیستم برای کاربر های جدید و در صورت اشکال در انها بسیار ساده خواهد شد 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}