رئیس حسابداری

حسابداری دقیق، سریع و خودکار

اولین ناظراجرای صحیح عملیات مالی، روسای حسابداری هستند .مدیر حسابداری با تکیه بر منابع سازمان، مجری فعالیت های مالی بر اساس استراتژی های تعیین شده در بودجه و اهداف مالی  است.

امکانات خاصی که سیستم یکپارچه تیم یار در اختیار مدیران حسابداری قرار میدهد:

تعریف دوره های مالی ، به تفکیک هر سازمان به  صورت  نامحدود

تعریف سرفصل حسابها: با سطوح نامحدود

تنظیم قواعد صدور اسناد بر اساس سیاست های کنترل مالی

تعریف بودجه سرفصل ها و مراکز سازمان  تهیه گزارشات تطبیق

تهیه گزارشات مالی (نقدینگی ، بودجه ، دارایی ، بدهی ، وضعیت پیانکاران )

کنترل و نظارت بر تامین منابع مالی بر اساس بودجه مصوب و تهیه گزارشات تطبیق

امکان دریافت گزارشات ترکیبی از سایر ماژول ها در ماژول گزارش سار

نیازها:

امکان تعریف ساختار حساب برای طبقه بندی حسابها بدون محدودیت سطوح

امکان تعریف قواعد سند زنی به دلخواه مدیران

امکان تعریف چندین نرخ ارز و دو ارز پایه و صدور اسناد تسعیر نرخ ارز

ثبت همزمان فعالیت های تجاری در سایر ماژول ها و اسناد حسابداری بر اساس سرفصل های از پیش تعیین شده

امکان ردیابی اسناد از سایر ماژول های صادر کننده سند

امکان انتقال اسناد حسابداری صادر شده از یک سرفصل به سرفصل جدید

امکان دریافت گزارش دفتر حساب از داخل اسناد حسابداری

کنترل خلاف ماهیت سرفصل های حسابداری در طی دوره و یا پایان دوره

امکان ضمیمه نمودن فایل ، عکس مدارک مثبته در هر سند

امکان بررسی تاریخچه تغییرات سند

گزارشات مرور ماتریسی

گزارشات تراز از کل به جزء و از جزء به کل

گزارش سِنی بدهی اشخاص

گزارشات خرید و فروش فصلی (ارزش افزوده یا TTMS)

امکان تهیه گزارشات ترکیبی مالی از سایر ماژول ها در ماژول گزارش ساز

از ما بخواهید: