تیم یار حامی نهادهای خیریه
 
شرکت سافت سیستم کیش (تیم یار) در راستای رسالت اجتماعی خود مبنی بر حمایت از سازمان ها و نهادهای خیریه شرایط ویژه ای را مهیا نموده است.

 

شرکت سافت سیستم تعهدات و شرایط خاص خود را در حمایت از سازمان ها و بنیادهای خیریه همچنان حفظ کرده و نسبت به این نهادهای خدمتگذار وفادار است؛ بدین منظور، با برگزاری جلسات متعدد و طی جلسه اخیر با حضور مدیر عامل جدید شرکت سافت سیستم، قصد در تعمیق روابط و همکاری ها با آنها دارد.

در هفته گذشته، جلسه ای با حضور دکتر کریمی مهرآبادی، مدیرعامل جدید شرکت سافت سیستم کیش «تیم یار» با یکی از این نهادهای خیریه برگزار شد که در آن ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص حمایت تیم یار از این نهاد خیریه، رضایتمندی ایشان نسبت به نرم افزار تیم یار اعلام شد.

شرکت سافت سیستم ضمن ابراز خرسندی از برپایی این ملاقات، در پی برگزاری جلساتی از این دست با دیگر نهادها است تا بدین ترتیب در جهت ایفای رسالت اجتماعی خود گام بردارد.