تمدید استقرار شرکت دانش بنیان سافت سیستم در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برای مدت ۶ سال

 
بعد از گذشت حدود یک سال از استقرار تیم یار در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به عنوان واحد فناور، استقرار شرکت سافت سیستم برای مدت ۶ سال دیگر تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدید شد.
تعاملات مثبت و گسترده مقامات دو طرف طی نزدیک به یک سال استقرار این شرکت در پارک علم و فناوری موجب شد تا به منظور ارتباطات بیشتر در زمینه های متفاوت فناوری با یکدیگر در تعامل باشند.

برقراری ارتباط آسان تر با موسسات تحقیقاتی و مطالعاتی دانشگاه، استفاده از امکانات و زیرساخت های مشترک، برقراری ارتباط با سازمان های داخلی و خارجی، همکاری و تعامل با شرکت های مستقر در پارک در حوزه های مختلف از جمله مدیریت پروژه، VOIP و … از زمینه های متفاوت همکاری بین دو سازمان می باشد.