در تاریخ ۹۶.۰۲.۲۶ تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه ۱.۴۸ تیم یار “استاندارد” و “ادونس” اضافه گردید که این قابلیت ها عبارتند از:

 

لیست تغییرات:

 

 

ماژول اقدام

 

اضافه شدن قابلیت بررسی وضعیت اقدام‌ها در بخش «فیلتر»

این امکان فراهم آورده شده است که کاربر بتواند فعال و یا غیر فعال بودن مرحله انتخاب شده از جریان کار مورد نظر خود را در نتیجه فیلتر اعمال کند.

از طرف دیگر کاربر می‌تواند فعال یا غیر بودن مرحله را در ارتباط با کاربر انتخاب شده در فیلد «مسئول» در نتیجه‌ی فیلتر اعمال کند.

 

اضافه شدن قابلیت ایجاد اقدام از نوع «BPMN بین‌رده‌ای» از طریق کنترل کلیپ‌بورد (Clipboard)

این امکان فراهم آورده شده است که بتوان از طریق کنترل کلیپ‌بورد یک اقدام بین‌ رده‌ای برای یک اقدام (و همچنین در سایر ماژول‌ها) ایجاد کرد.

قابل ذکر است که در اتصالات اقدام ایجاد شده، لینک به مورد مبدا نمایش داده می‌شود.

 

اضافه شدن امکان ایجاد اقدام دوره‌ای با استفاده از «BPMN بین رده‌ای»

این قابلیت فراهم آورده شده است که کاربر بتواند اقدام دوره‌ای تعریف کند که از «BPMN‌ بین رده‌ای» استفاده کند.

 

 

ماژول پرسنلی

 

اضافه شدن امکان ایجاد سطوح سرپرستی در چارت سازمانی به‌صورت نامحدود

این قابلیت فراهم آورده شده است که بتوان در چارت سازمانی به تعداد دلخواه سطوح سرپرستی تعریف کرد و پرسنل به‌صورت سلسله مراتبی در چارت نمایش داده شوند.

 

 

ماژول فروش

 

نشان ندادن سند مبنا در ویوی پیش فاکتور و فاکتور فروش
با ایجاد این قابلیت در فاکتورهای که عطف به پیش فاکتور هستند یا پیش فاکتور عطف به سفارش فروش، شماره آن سفارش فروش یا پیش فاکتور با عنوان سند مبنا مشخص شده است و لینک به فاکتور مربوطه است.
 

مایش حساب اعتبارات مشتری در فروش

نکات مربوط به شرایط اختصاص دادن اعتبار به مشتریان:

حساب مشتریان شخص اجباری است و می تواند شناور اجباری نیز باشد که در صورتی که بودجه پذیر تعریف شود به ازای اشخاص و شناورهایی که بودجه پذیر تعریف شده اند می توان برای آنها در ماژول بودجه، اعتبار تعریف کرد.

این اعتبار هنگام انتخاب مشتری در عملیات فروش (سفارش فروش، پیش فاکتور و فاکتور فروش) تحت عنوان اطلاعات مشتری نمایش داده می شود.

اطلاعات مشتری شامل:

  + لینک دفتر حساب

  + مانده حساب

  + مانده اعتبار

مواردی که در اعتبار موثر هستند: تاریخ عملیات، مشتری و حساب شناور (در صورتی که حساب مشتریان شناور اجباری باشد)

اگر مقدار بدهی مشتری از مقدار اعتبار آن بیشتر باشد اجازه ذخیره نمی دهد و پیغام خروج از حد بودجه/اعتبار نمایش داده می شود.

توجه: زمانی این اعتبار چک می شود که حساب مشتری مورد نظر بودجه پذیر باشد و اعتبار برای آن در نظر گرفته شده باشد.

ثبت کسورات و زیاد شدن اعتبار مشتری مورد نظر

– ثبت اضافات و کم شدن اعتبار مشتری مورد نظر

– ثبت تخفیف ریالی ریالی و اضافه شدن به اعتبار مشتری مورد نظر

– ثبت برگشت از فروش و اضافه شدن به اعتبار مشتری مورد نظر

– باطل کردن فاکتور فروش و اضافه کردن به اعتبار مشتری مورد نظر

– باطل کردن فاکتور برگشت از فروش و کم کردن به اعتبار مشتری مورد نظر

– بازگرداندن فاکتور فروش و کم کردن از اعتبار مشتری مورد نظر

– بازگرداندن فاکتور برگشت از فروش و اضافه کردن به اعتبار مشتری مورد نظر

 
 
ماژول گزارش
 

ایجاد گزارشات جدید:

  • گزارش وضعیت فاکتورهای فروش مشتری
  • گزارش فاکتورهای تسویه نشده به تفکیک مشتریان