در تاریخ ۹۵.۰۹.۲۳ تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه ۱.۴۰ تیم یار “دولتی” ، “صنعتی” و “بازرگانی” اضافه گردید که این قابلیت ها عبارتند از :   
 
 
لیست تغییرات:
 
 
 
ماژول نظرسنجی

تغییر ویوی نظرسنجی به ادیت تیبل و اضافه شدن صفحه بندی (Page Numerator)
صفحه پاسخگویی به سوالات در پرسشنامه/آزمون/ارزیابی از حالت کرکره ای به حالت جدولی تبدیل شده و می توان سوالات را صفحه بندی کرد.
در هر صفحه باید به تمامی سوالات اجباری پاسخ داده شود که در غیر اینصورت برای جوابگویی به سوالات اجباری به کاربر پیغام داده می شود.

درصورت انتخاب “ارزیابی شونده” هر ستون “ارزیابی شونده” برای یک نفر بوده و همزمان میتوان برای چندین نفر نظر ثبت کرد.

با کلیک برروی قسمت توضیحات نیز پنجره ای جدا باز شده و با نوشتن توضیحات و کلیک برروی “اضافه شد” توضیحات برای سوال درنظر گرفته می شود.

گذاشتن فیلد “ارزیابی شونده” در پرسشنامه/ارزیابی و الگوی آنها
فیلدی با نام “ارزیابی شونده” در پرسشنامه/ارزیابی اضافه شده است که در آن لیست پرونده ها و مشتریان نمایش داده می شود.
با انتخاب هرکدام ستونی برای آن کاربر در هنگام پاسخگویی به سوالات و معیارها اضافه می شود که کاربر می تواند نظرات خود را برای افراد مربوطه ثبت کند.
پس از آن نظرسنجی به مشتری و پرونده های ارتباط داده شده لینک می شود.
برای اضافه و حذف شدن کاربران در فیلد “ارزیابی شونده” تاریخچه ثبت می شود.

نمایش نتایج هر “ارزیابی شونده” به تفکیک در صفحه نمایش نتایج
در قسمت نمایش نتایج فیلد “ارزیابی شونده” نمایش داده شده و افراد ارزیابی شونده در آن نظرسنجی قابل انتخاب می باشند که با انتخاب هرکدام نتایج مربوط به همان فرد نمایش داده می شود.

ماژول پرسنلی
 
اضافه شدن امکان جستجو در لیست سمت ها در پرونده و استخدام
امکان جستجوی سمت ها در “لیست استخدام، لیست پرونده و در قسمت اضافه کردن استخدام” فراهم شده است.

امکان تغییر لنگوییج در پرسنلی (ویو و ویرایش پرونده)

این قابلیت به کاربر این امکان را می دهد تا برای هریک از لنگوئیج های تعریف شده در ماژول پرسنلی، متن های دلخواه ثبت نماید.
این امکان برای قسمت های ویو پرونده ( تمام تب ها ) و ویرایش ( تمام تب ها) فراهم شده است.

ماژول حسابداری

باز شدن نتیجه گزارش مانده به تفکیک و کل/معین در تب جدید
نتیجه گزارش مانده به تفکیک حسابها در تب جدید باز شده و در تب قبل اطلاعات تنظیم شده برای گزارش باقی می ماند.

نمایش امضای کاربران در پرینت سند حسابداری در حالت “فرم رکوردهای سند”
در صورتی که کاربران امضا کننده سند، سند مربوطه را امضا کرده باشند “نام، سمت و امضای دیجیتال” کاربر در انتهای پرینت سند در حالت “فرم رکوردهای سند” نمایش داده می شود.
نکته : امضای دیجیتال از قسمت “امضا” در پروفایل هر کاربر تنظیم می شود.

ذخیره کردن صفحه و وضعیت به ازای کاربر در چک های دریافتنی

برای هر کاربر آخرین وضعیت و شماره صفحه چک دریافتنی نگه داشته میشود و پس از هر عملیات همان شماره صفحه و وضعیت نمایش داده میشود.

ذخیره کردن صفحه و وضعیت به ازای کاربر در چک های دریافتنی

برای هر کاربر آخرین وضعیت و شماره صفحه چک دریافتنی نگه داشته میشود و پس از هر عملیات همان شماره صفحه و وضعیت نمایش داده میشود.

امکان ویرایش “فاکتور فروش” در هنگام ویرایش چک دربافتنی
اتصال فاکتور فروش به چک دریافتنی تا زمانی امکانپذیر است که چک تغییر وضعیت داده نشده باشد و امکان ویرایش چک وجود داشته باشد.
در ضمن اگر چکی از قبل به فاکتور وصل نشده باشد نیز این عملیات امکانپذیر است.

امکان ویرایش “فاکتور خرید” در هنگام ویرایش چک پرداختنی

اتصال فاکتور خرید به چک پرداختنی تا زمانی امکانپذیر است که چک تغییر وضعیت داده نشده باشد و امکان ویرایش چک وجود داشته باشد.
در ضمن اگر چکی از قبل به فاکتور وصل نشده باشد نیز این عملیات امکانپذیر است.

گزارش دفتر حساب برای حالت تجمیع
پیرو ایجاد حالت سند تجمیع برای فاکتور ها، سند تجمیع در گزارش دفتر حساب (حساب ها، اشخاص، شناور، مراکز و پروژه) اعمال شده است.

گزارش کل/معین برای حالت تجمیع

پیرو ایجاد حالت سند تجمیع برای فاکتور ها، سند تجمیع در گزارش کل/معین اعمال شده است.

ماژول اسناد

امکان ثبت نامه صادره در ماژول اسناد
اضافه کردن چند فیلد به ایجاد و ویرایش فایل های متنی
فیلدهای دبیرخانه / شماره ثبت مخاطب / تاریخ ثبت / شماره نامه / تاریخ نامه / ماهیت / امنیت / اولویت / مهلت و مدت به ایجاد و ویرایش فایل های متنی اضافه شده است.

فایل های جدیدی که به اسناد متنی منگنه می شوند مقادیر فیلدهای ذکر شده را به ارث می برند.

اضافه شدن امکان مشاهده و ویرایش فایلهای منگنه شده در ایجاد و ویرایش فایل های متنی
در ایجاد و ویرایش فایل های متنی امکان اضافه کردن منگنه، حذف فایل منگنه شده، تغییر نام، اضافه کردن و ویرایش توضیحات به فایل منگنه شده فراهم شده است.
اضافه کردن فایل منگنه با استفاده از گزینه ضمیمه کردن و یا Drag فایل در قسمت منگنه صورت میگیرد.
فایل های جدیدی که به اسناد متنی منگنه می شوند ویژگی های فایل اصلی مانند ” شماره نامه، شماره برگه، متادیتاها، دسترسی و ارث بری آن، مالکیت فایل، مطلعین، امضا کنندگان و مشتری/پرسنل ” را به ارث می برند.
حجم و نوع فایل منگنه شده و تکراری بودن نام فایل نیز در فایل های پیوست بررسی می شود.
فایل متنی که به آن فایلی پیوست میشود، بعنوان فایل اصلی در نظرگرفته می شود. به همین دلیل در فایل هایی پیوست امکان انتخاب فایل اصلی وجود ندارد.
اضافه شدن امکان پیوست فایل به فایل های متنی

امکان اضافه کردن فایل پیوست ، حذف فایل پیوست و تغییر نام فایل در ایجاد و ویرایش فایل های متنی فراهم شده است.
اضافه کردن فایل پیوست با استفاده از گزینه ضمیمه کردن و یا Drag فایل در قسمت مربوطه صورت میگیرد.
در فایل های پیوست نیز بدلیل اصلی بودن فایل متنی، امکان انتخاب فایل بعنوان فایل اصلی وجود ندارد.

امکان مشاهده و ویرایش فایل های پیوست در صفحه جزئیات فایل متنی
قسمتی با عنوان “فایل های پیوست” در صفحه جزئیات فایل متنی ایجاد شده است که در آن امکان اضافه کردن فایل (با استفاده از Drag کردن)، ویرایش نام فایل پیوستی و حذف فایل وجود دارد.
گزینه ای نیز برای ذخیره کردن ایجاد شده است که با کلیک برروی آن تغییرات ایجاد شده اعمال می شود.
کاربرانی که دسترسی ویرایش برروی فایل دارند، امکان حذف، تغییر نام، ضمیمه کردن و ذخیره کردن برای آنها فراهم می باشد.
کاربرانی که دسترسی دیدن برروی فایل دارند، امکان مشاهده و دانلود فایل ها را دارند.

امکان “ثبت و تکرار” و “ثبت و جدید” در ثبت اسناد صادره

ثبت و تکرار : درصورت عدم وجود خطا پس از ذخیره اطلاعات با حفظ تمامی اطلاعات به جز “فایل های پیوست، فایل های منگنه، محتوای کادر متنی و نام فایل” امکان اضافه کردن فایل جدید فراهم می شود.
ثبت و جدید : درصورت عدم وجود خطا پس از ذخیره تمامی اطلاعات پاک میشود و امکان اضافه کردن فایل جدید فراهم می شود.
اضافه شدن حالت کشویی در ایجاد/ویرایش و جزئیات فایل های متنی

در صفحه جزییات بجز نام فایل سایر مشخصات بصورت کشویی شده و به صورت پیش فرض باز شده می باشد.

در اضافه کردن فایل غیرمتنی (ثبت وارده) :
در پوشه های دبیرخانه مشخصات به طور پیش فرض باز شده می باشند.
در پوشه های غیر دبیرخانه مشخصات به طور پیش فرض مخفی (بسته شده) می باشد.
در اضافه کردن فایل متنی (ثبت صادره) :
در پوشه های دبیرخانه مشخصات به طور پیش فرض باز شده می باشند.
در پوشه های غیردبیرخانه مشخصات به طور پیش فرض مخفی (بسته شده) می باشد.

ماژول انبار
 
اعمال روش قیمت گذاری FiFO در عملیات رسید
ثبت کالاهایی که روش قیمت گذاری آنها فایفو باشد را علاوه بر کالاهایی که روش قیمت گذاری آنها میانگین وزنی است.

امکان تغییر لنگویج روی شناسنامه کالا و شناسنامه انبار
کاربر می تواند نام فیلدها را در قسمت انبار و کالا/خدمت به دلخواه خود تغییر دهد.
تثبیت انبارگردانی

به ازای هر دوره انبارگردانی یک تثبیت آن دوره انبار گردانی را داریم.
در صورت تثبیت، آن دوره انبار گردانی قابل تغییر نمیباشد.
اگر انبارگردانی دو شمارشی باشد تا شمارش اول تثبیت نشود شمارش دوم برای افزودن تگ ها فعال نمیشود
اگر انبارگردانی سه شمارشی باشد تا شمارش اول و دوم نشود شمارش سوم برای افزودن تگ ها فعال نمیشود.
شرح عملیات انبارگردانی و تایید مقادیر رسید اضافی و حواله کسری
بعد از ثبت تگ های انبارگردانی، شرح عملیات انبارگردانی را با استفاده از لینکی که در header صفحه ی تگ های انبارگردانی وجود دارد میتوانید مشاهده کنید

که در این صفحه گزارشی از شمارش های انجام شده و ثبت شده در تگ های انبارگردانی همراه موجودی و قیمت بر اساس کاردکس  و محاسبه مغایرت های شمارش ها میباشد

و کاربر بعد از تایید تگ های شمارش شده میتواند رسید اضافی و حواله کسری را صادر کند. ثبت رسید اضافی و حواله کسری در ورژن های آینده تحویل داده میشود.


ماژول پیامک

 

جدا کردن دسترسی نوتیفای در پیامک

اعلان در صورت دریافت یک پیامک برای دسترسی دیدن

اعلان در صورت نوشتن پیامک جدید برای دسترسی اعلان

اعلان در صورت ارسال ناموفق برای دسترسی دیدن

اعلان در صورت حذف و تغییر رده برای دسترسی اعلان

اعلان برای کاربران اساین شده در همه تغییرات بالا

ماژول پروژه

امکان کپی استیج های پروژه و اضافه کردن به استیج های همان پروژه
 
ماژول فروش
 
استفاده سفارش فروش و پیش فاکنور از تنظیمات تخفیف

پس از ایجاد این قابلیت ، امکان اختصاص دادن تخفیف ریالی و کالایی برای سفارش فروش و پیش فاکتور وجود دارد.

توجه داشته باشید که فقط به ازای مقدار تایید شده برای سفارش فروش تخفیفات اعمال می گردد
نکته ۱ : در صورتی که سفارش فروشی  دارای تخفیف ریالی یا کالایی باشد، هنگام عطف به فاکتور فروش و پیش فاکتور، این تخفیفات اعمال میگردد.
نکته ۲ : در صورتی که پیش فاکتوری  دارای تخفیف ریالی یا کالایی باشد، هنگام عطف به فاکتور فروش ، این تخفیفات اعمال میگردد
امکان نمایش شناور های حساب فروش و درآمد در شناور فاکتور ها
پس از اعمال این تغییرات ، هنگام ثبت فاکتور فروش در صورتی که حساب مربوط به فروش و درآمد شناور اجباری باشند، در فیلد حساب شناور تمامی شناور های تعریف شده برای دو حساب فروش و درآمد نمایش داده می شود
نکته : فاکتور فروشی که دارای کالا و خدمت باشد ، در صورتی که هر دو حساب شناور اجباری باشند ، فقط در صورتی فاکتور ذخیره می شود که حساب شناوری انتخاب شود که در هر دو جساب فروش و درآمد وجود داشته باشد
انتقال تنظیمات مراکز فروش از حسابداری به ستینگ عملیات فروش

پس از ایجاد این قابلیت، تنظیمات مراکز فروش در تنظیمات عملیات فروش ایجادگردید.
در تنظیمات مراکز فروش میتوان مرکز فروش را تعیین کرد و امکان تعریف  مدیر، پرسنل فروش، پرسنل توزیع و کالاهای مرتبط  برای هر مرکز فروش وجود دارد.
نکته : مرکز فروش نمی تواند تکراری باشد.
در ورژن های آینده مراکز فروش بر روی فاکتورها اعمال می گردد.
ایجاد چاپ و اکسل برای گزارش تجمیع فاکتور فروش
علاوه بر چاپ و اکسل تجمیع فاکتور مشتری، امکان گزارش سفارش فروش نیز به تجمیع فاکتور مشتری افزوده شد.


ماژول گزارش

 

امکان انتخاب نوع جوین (رابطه میان جداول)

تعبیه Common Table Expression (CTE) در گزارشات

یک سری از گزارشات وجود دارد که برای نمایش آنها می بایست از توابع باز گشتی استفاده شود، یکی از کارایی های CTE امکان ایجاد کوئری های بازگشتی می باشد.
برای مثال جهت تولید گزارش تراز آزمایش به دلیل hierarchyid بودن و محاسبات جهت تولید خروجی می بایست به صورت Recursive انجام شود و این عمل در SQL با استفاده از CTE امکان پذیر می شود.
امکان جابه جایی فیلدها در نمایش گزارش
پس از ایجاد این قابلیت، جابجایی فیلدهای موجود در نمایش گزارش از طریق Drag & Drop (به وسیله موس) امکان پذیر می باشد.