مراحل ارزیابی شرکت سافت سیستم، در تولید محصول دانش بنیان توسط تیم ارزیابی دانش بنیان معاونت ریاست جمهوری انجام گردید.