در تاریخ ۹۴.۷.۲۲ نسخه ۱.۱۶ تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.
 
لیست تغییرات:
 
ماژول پرسنلی
 • اضافه شدن ویجت چارت سازمانی

ماژول انبار

 • ایجاد خروجی اکسل برای لیست کالاها
 • ایجاد امکان ایمپورت کالا

ماژول اموال

 • ایجاد قابلیت فروش اموال
 • ایجاد قابلیت اسقاط/خروج اموال

ماژول اسناد

 • ایجاد قابلیت مدت:

  این قابلیت نیز دارای ۲ کنترل تاریخ برای شروع پیگیری و مهلت رسیدگی به سند می باشد.

  اگر مهلت پیگیری سند بگذرد، نام آن قرمز می شود.

 • ایجاد قابلیت ماهیت که شامل سه فیلد است:

  فیلد اول می تواند مشخص کننده مسیر سند است (داخل/خارج و …)

  فیلد دوم می تواند برای تعیین نوع سند است (مثلآً قرارداد/یادداشت و …)

  فیلد سوم نشان دهنده شماره برگه است (محل قرارگیری شماره برگه تغییر کرده است).

  البته به دلیل استفاده از قابلیت کومبولیست کاربر می تواند مناسب با نیازش فیلدها را پر کند.
 • تغییر در ساختار لفت اسناد

  تغییر در مکان قرارگیری کارتابل من ـ اولین لود صفحه روی کارتابل من است.

  امکان نمایش محتویات کارتابل من در ستون لفت