در تاریخ ۹۴.۳.۳۰ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۹ تیم یار بازرگانی و صرافی ارائه گردید.
 
لیست تغییرات:
 
ماژول انبار:
  • گزارش وضعیت موجودی
  • گزارش نقطه سفارش
  • گزارش سرمایه انبار
  • گزارش گردش کالا در انبار
  • ایجاد نوتیفای برای کالاهایی که به نقطه سفارش انبار رسیده اند.

ماژول پرسنلی:

  • امکان انتخاب رنگ برای متقاضیان استخدام
  • امکان اختصاص دادن کاربران تیم یار به پرونده متقاضیان استخدام

ماژول اسناد:

  • اضافه کردن ارث بری دسترسی ها از پدر
  • اضافه کردن قابلیت عدم حذف برای پوشه:امکان حذف برای فابل هایی که داخل پوشه ای با این قابلیت قرار گیرند، وجود ندارد.
  • ایجاد امکان خواندن اجباری و انتخاب لیست افرادی که باید فایل های این پوشه را حتماً ببینند.