در تاریخ ۹۴.۷.۱۴ قابلیت های جدید برای تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.
 
لیست تغییرات:
 
ماژول اموال
 • اضافه شدن امکان صدور سند خرید اموال و خروجی اکسل خرید
 • امکان ایجاد خروجی اکسل استهلاک، گزارش شخص و لیست کالاها و مکان قرارگیری

ماژول انبار

 • افزودن درون ریزی و برون ریزی و اکسل انبار
 • افزودن برون ریزی کالا
 • افزودن اکسل گزارش مشتری
 
ماژول پرسنلی
 • اضافه شدن فیلد سرپرست در حکم و نمایش آن در چارت پرسنلی
  تعریف متغیرهای سیستمی تعداد سرپرست واحد، تعداد پرسنل زیردست سرپرست و تعداد پرسنل زیردست بدون سرپرست برای محاسبه حقوق و دستمزد
 
ماژول پروژه
 • اضافه شدن امکان تعریف زیرمجموعه برای هر رده
  با اضافه کردن رده جدید امکان تعیین رده پرنت آن وجود دارد. برای هر رده می توان دسترسی مجزا تعریف کرد و آن را آرشیو نمود
  همچنین اگر کاربر روی رده پرنت دسترسی داشته باشد، روی رده های زیرمجموعه نیز دسترسی خواهد داشت
 
ماژول فروش
 • استفاده از اعشار در تعداد کالا و قیمت و تخفیف و جمع کل
 • امکان ویرایش انبار و کالا در پیش فاکتور
 
ماژول خرید
 • استفاده از اعشار در تعداد کالا و قیمت
 
ماژول اسناد
 • اضافه شدن ستونی با عنوان محتویات به جدول نمایش اسناد که در آن تعداد پوشه ها و فایل های موجود در سطح اول هر پوشه را نمایش می دهد.
  همچنین روی عنوان پوشه ها تولتیپی ست شد که نام محتویاتش را (تا ۳۰۰ کاراکتر) نمایش می دهد
 • اضافه شدن امکان جستجوی اسناد حذف شده در فیلتر
  در فیلتر کومبوباکسی اضافه شده است که می توان اسناد حذف شده و حذف نشده را نیز فیلتر کرد.
ماژول مشتری
 • امکان ایجاد اقدام جدید در ماژول اقدام از داخل ماژول مشتری بدین ترتیب که با توجه به دسترسی کاربر لاگین برای ایجاد تسک کمبوباکس های بخش، رده، موضوع و … پر میشوند

 • امکان ایجاد فایل جدید در ماژول اسناد از داخل ماژول مشتری بدین ترتیب که برای کاربر لاگین بر اساس دسترسی اش روی پوشه ها و فایل های اسناد، امکان گذاشتن فایل وجود دارد و این فایل به صورت خودکار به مشتری مربوطه لینک می شود.