در تاریخ 95.09.23 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.40 تیم یار “دولتی” ، “صنعتی” و “بازرگانی” اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از :


 
گذاشتن فیلد “ارزیابی شونده” در پرسشنامه/ارزیابی و الگوی آنها

امکان ثبت نامه صادره در ماژول اسناد


اضافه شدن حالت کشویی در ایجاد/ویرایش و جزئیات فایل های متنی


امکان تغییر لنگویج روی شناسنامه کالا و شناسنامه انبار


تغییر Style در ویرایش عملیات برای کالاهایی با روش قیمت گذاری FIFO


استفاده سفارش فروش و پیش فاکنور از تنظیمات تخفیف

برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبر ارائه نسخه 1.40 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانیمراجعه نمایید.

برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :
تغییر Style در کاردکس کالاهایی با روش قیمت گذاری FIFO
تغییر گزارش کاردکس برای کالاهایی با روش قیمت گذاری FIFO
 

ایجاد ستون واحد اصلی و فرعی در فاکتور فروش
محدود کردن صندوق در تسویه نقدی فاکتور فروش بر اساس دسترسی تنظیم شده در حسابداری
اعمال مراکز فروش در ماژول فروش
امکان ارسال رسید ECE
اضافه شدن پارامتر سیستمی برای تاخیر
ایجاد توابع نمایش رکوردهای تجمیع برای سایر ماژول ها
ثبت چندین سند بستن حساب های موقت

و…