در تاریخ 95.08.18 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.38 تیم یار “دولتی” ، “صنعتی” و “بازرگانی” اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از :
 
 
ایجاد ارتباط بین ارزیابی های ایجاد شده با ماژول خرید

اضافه شدن اعتبار به ماژول بودجه

اضافه شدن الگوی چاپ در اسناد تیم یاری

اعمال تخفیف کالایی برای فاکتور فروش

 افزودن ویژگی برای کالا
 
 
 
برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبر ارائه نسخه 1.38 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانیمراجعه نمایید. 

برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :

قفل شدن اسناد حسابداری با حق امضا
نمای شلیست امضا کنندگان اجباری در اسناد حسابداری
اضافه کردن گزینه سایت در نظرسنجی
استفاده از خدمت در فاکتور خرید
امکان تخفیف کالایی برای خدمت
استفاده از attribute در فروش
ثبت کالای تخفیفی در برگشت از فروش
افزودن استفاده از ویژگی ها در رسید،حواله و انتقال عملیات

و…