در تاریخ   95.08.11  تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه ۱.۳۷ تیم یار “دولتی” ، “صنعتی” و “بازرگانی” اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از :
 
 
استفاده از خدمت در فاکتور های فروش

 

نشان دادن آیتم ساعت در تاریخ فاکتور بخش عملیات ماژول فروش

اضافه شدن لیست ماژول ها به الگوهای نظرسنجی

 
امکان ایجاد سمت در ماژول سازمان
 
 

اضافه شدن دبیرخانه و تنظیمات آن به ماژول اسناد

افزودن بهای اولیه برای خدمت به ماژول انبار

اضافه شدن گزارش کاردکس خدمت به ماژول انبار

 

 

برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبر ارائه نسخه ۱.۳۷ تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانیمراجعه نمایید. 

برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :

ایجاد اعتبارات
اضافه شدن امضا به الگوی اعتبارات
ایجاد حق امضا قانونی در ماژول های سازمان، حسابداری و …
امکان تعیین لیست قیمت برای خدمت در تنظیمات لیست قیمت
امکان اعمال تخفیف کالایی برای خدمت
استفاده از خدمت در فاکتورهای خرید
ایجاد پیش دریافت برای سفارش فروش
استفاده از الگوی ارزیابی در ماژول خرید
ایجاد برگشت از فروش خدمات
افزودن attribute در قسمت کالا/خدمات

و…