در تاریخ   95.07.13  تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.36 تیم یار “دولتی” ، “صنعتی” و “بازرگانی” اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از : 
 
 
انجام فاز اول سفارش فروش
 
 
ایجاد قابلیت POP UP مشتری در زمان تماس گرفتن از طریق POS USB Caller ID
 
 
شخصی سازی کردن چیدمان بارکد چاپی کالا
 
 
خرید اموال (دارایی) از طریق انبار
 
 
اضافه شدن امکان چاپ لیست معوقه
 
 
اضافه شدن مراکز هزینه، درآمد و پروژه  به گزارش تراز آزمایشی دستی و سیستمی

 

برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبر ارائه نسخه 1.36 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانیمراجعه نمایید. 

برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :

جداسازی ماژول بودجه
قرار دادن کنترل موجودی در تعریف سال مالی
اضافه شدن کاردکس خدمت
و . . .