در تاریخ   95.04.02  تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه ۱.۳۰ تیم یار “دولتی” ، “صنعتی” و “بازرگانی” اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از :


ایجاد نوع نقد در تب نقدی و نوع پرداختنی در فیش و کارتخوان

 
————————————————————————————
 
 
امکان استفاده از کنترل نیولینک در ماژول اسناد

 
————————————————————————————
 

ثبت رسید، حواله و انتقال انبار به انبار دیگر از طریق RFID
 
 
 
————————————————————————————
 
تغییر در گزارش ساز ماژول فروش
 
 

و…

برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبرارائه نسخه ۱.۳۰ تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانیمراجعه نمایید.

 

برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :

مجاز بودن هم پوشانی در احکام

 
ایجاد مغایرت بانکی در حسابداری

ایجاد تمپلیت رستوران و فروشگاهی در ماژول فروش
 
ارتباط با دستگاه ساعت زنی های مختلف برای ورود خروج
 
تکمیل انواع گزارشات در فروش

و …