در تاریخ   95.05.26  تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.33 تیم یار “دولتی” ، “صنعتی” و “بازرگانی” اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از : 
اعمال عملیات پورسانت به ازای عامل فروش

 
 —————————————————
امکان ثبت حواله به دو روش تحویل فروش و مصرف مرکز هزینه
 
 
 
  —————————————————
اضافه شدن کنترل اسناد برای حسابهای با ماهیت طی دوره

 
 

 —————————————————
اضافه شدن پروژه به ثبت سند حسابداری
 
 
 
 —————————————————
اضافه شدن تنظیمات شناوری برای دستگاه ساعت زنی

برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبر ارائه نسخه 1.33 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانیمراجعه نمایید. 

برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :

افزودن حواله تخفیفی و اهدائی

عدم ویرایش عملیات تعدادی در بازه های زمانی تعریف شده و یا بصورت دستی توسط کاربر
اعمال پورسانت براساس کالا برای عامل فروش
کنترل سند اختتامیه برای ماهیت پایان دوره
اضافه شدن مرخصی تشویقی

و…