در تاریخ   95.04.24  تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه ۱.۳۱ تیم یار “دولتی” ، “صنعتی” و “بازرگانی” اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از :


اضافه کردن ایمپورت (درون ریزی) برای گزارش مغایرت بانکی

 
————————————————————————————
 
 
امکان صدور چند حکم در یک بازه (همپوشانی)

 
————————————————————————————
 
 
 تحویل نسخه شماره ۲ فروش فروشگاهی و رستوران

امکان تبدیل صورتحساب به فاکتور (ثبت سند حسابداری و حواله انبار)————————————————————————————
 
 
امکان بازسازی کاردکس در انبار————————————————————————————
 
 
تعریف انبار پیش فرض برای عملیات فروشگاهی
 

 

 و…

برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبرارائه نسخه ۱.۳۱ تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانیمراجعه نمایید.

 

برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :
تکمیل گزارش مغایرت بانکی

اضافه شدن آیتم های جدید به گزارش ساز ماژول فروش

اعمال تغییرات در چک های دریافتنی از سایر ماژول ها

ایجاد و نمایش فیش معوقه

و …