در تاریخ   95.3.19  تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه ۱.۲۹ تیم یار “دولتی” ، “صنعتی” و “بازرگانی” اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از :

ثبت ورود کالا به انبار از طریق RFID

———————————————————-

استفاده از واحد فرعی در رسید، حواله و انتقال انبار به انبار

———————————————————-

امکان ایجاد پارامتر مقدار پایه در حقوق دستمزد

 

———————————————————-

ایجاد نوع اسناد دریافتنی/پرداختنی در گزارش ساز

برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبرارائه نسخه ۱.۲۹ تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانیمراجعه نمایید.    

        برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :

       ایجاد نوع نقد در تب نقدی

       ایجاد معوقه

      ایجاد اکسل لیست اسناد

      و …