در تاریخ   95.05.13  تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.32 تیم یار “دولتی” ، “صنعتی” و “بازرگانی” اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از :

 

 
اضافه شدن امکان ایجاد معوقه و فیش معوقه
 
 
 
 
 
 
اضافه شدن مغایرت گیری خودکار و فیلتر اقلام به قسمت مغایرت بانکی
 
 
 
 
 
اعمال لیست قیمت برای کالا ها بر اساس مشتری و دوره
 
 

 
 
 
ثبت رسید، حواله و انتقال انبار به انبار به تفکیک دسترسی ریالی و تعدادی
 
 
 
برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبرارائه نسخه 1.32 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانیمراجعه نمایید.
  

برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :

 

اضافه کردن لیست مالیات به معوقه

اضافه کردن لیست بیمه به معوقه

ایجاد Sort روی لیست پرونده ها در پرسنلی

ایجاد ارتباطحساب با پروژه در حسابداری

اعمال لیست قیمت (ثابت و متغیر)

افزوردن مراکز هزینه به عملیات انبار

و . . .