در تاریخ   95.04.14  تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.31 تیم یار “دولتی” ، “صنعتی” و “بازرگانی” اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از :


ارائه نسخه 1 فروش فروشگاهی و رستوران

 
————————————————————————————
 
 
ثبت عملیات انتقال انبار به انبار براساس تاریخ تولید و انقضا


 
————————————————————————————
 
 
ارتباط دستگاه حضورغیاب شرکت علم و صنعت با تیم یار 
 
 
————————————————————————————
 
 
امکان ایجاد نیولینک از طریق تولبار ماژول اسناد
 
 
 و…

برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبرارائه نسخه 1.31 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانیمراجعه نمایید.

برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :


ثبت سند حسابداری فاکتور فروشگاهی و رستوران

اضافه شدن آیتم های جدید به گزارش ساز ماژول فروش

تغییر گزارش ساز اسناد دریافتنی/پرداختنی

اضافه کردن تاریخ تغییروضعیت برای چک ها


و …