ورژن 1.28 در حال آماده سازی است

 

 

 در این نسخه توسعه کنترل های مورد نیاز تیم کاربردی و رفع مشکلات در GUI2 در حال انجام است.

بررسی و تحقیقات اولیه برای و نیازسنجیهای ابتدایی جهت آغاز برنامه نویسی  “Core Teamyar3”  آغاز شد.