آماده سازی نسخه ۱.۳۸ تیم‌یار

مراحل پایانی آماده سازی نسخه ۱.۳۸ تیم‌یار در حال انجام می باشد. از قابلیت های اضافه شده در این هفته می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
 
 هسته
 

  انجام آرشیو قبل از پشتیبان گیری کامل
 

با تغییراتی که در کدهای مربوطه اعمال شده است، می توان در هر ماژولی بنا بر نیاز این قابلیت را قرار داد که تسک های بسته شده پس از گذشت مدت زمان تعیین شده، بعد از هر پشتیبان گیری کاملی به صورت خودکار آرشیو شوند.

این تغییر در ماژول های اقدام و SDKHelp پیاده سازی شده است، و در ماژول های دیگر نیز در صورت نیاز قابل پیاده سازی می باشد.

 
 مدیر سیستم
 
 بهینه سازی (Optimize) دیتابیس ها
 

در این نسخه مکانیزمی قرار داده شده که هنگام انجام پشتیبان گیری کامل (Fullbackup) توسط سیستم در زمان بندی تعیین شده (پشتیبان گیری خودکار)، بهینه سازی دیتابیس ها بطور خودکار انجام شود.

همچنین هنگام تهیه پشتیبان بصورت دستی از طریق ماژول مدیر سیستم، می توان نوع پشتیبان را کامل با بهینه سازی انتخاب نمود.

 

 تلگرام
 
 نسخه جدید تلگرام
 
تلگرام تیم‌یار مطابق با آخرین تغییرات ورژن جدید این نرم افزار در نسخه ۱.۳۸ پیاده سازی شده و در هفته آینده تحویل داده می شود.