آشنایی با صنعت (گفتار سوم)

 ایده، خلاقیت و نوآوری 

 
چگونه میتوان توانایی های ذهنی را برای  ایجاد یا تبلور یک فکر یا مفهوم جدید بکار گرفت؟ خلاقیت، ایده و نوآوری  چگونه شکل میگیرند و چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ تحقق یک کسب و کار چگونه رخ میدهد؟
 
          آموخته ایم که توجه به مشکلات و نقاط ضعف‌ها می‌تواند ما را به سوی یافتن راه حل  و دستیابی به بینهایت راهکارها سوق دهد. با برخورد به هر موضوع می‌توانید از خود بپرسید «مشکلش چیست؟» در این صورت ذهنتان به سرعت به دنبال مشکل و نقطه ضعف خواهد گشت. شاید در نگاه اول موضوع پیش رو اصلاً دارای مشکل به نظر نرسد ولی بیان این پرسش و توجه به مشکلات، ما را به سوی کشف آن‌ها حرکت خواهد داد.

برای مثال اگر از شما خواسته شود که در مورد یک محصول یا موضوع جدید ایده پردازی کنید شاید توجه خود را به نکات مثبت و پر رنگ‌تر کردن آن‌ها معطوف کنید ولی توجه به مشکلات نیز می‌تواند منجر به پدید آمدن یک محصول جدید و یا ایجاد روشی جدید برای تولید یک محصول شود این محصول ضرورتا نباید یک محصول فیزیکی باشد میتواند یک خدمت یا یک ایده نو  اجتماعی یا حتی سیاسی باشد.

برای پاسخ به سئوالات فوق لازم است که با برخی از اصطلاحات متداول در این حوزه آشنا شده و از تفاوت ها و ارتباط آنها با هم آگاه شویم.

۱- ایده :

 یک پدیده (محصول فیزیکی یا غیر فیزیکی) از  بروز یک تصور ذهنی از یک شی که از قبل وجود نداشته و در اثر نیاز یا احساس برای بهبود شرایطی از کار و زندگی بوجود آمده میاید و شکل میگیرد و یا از نیاز بازار به مشابه سازی یا محصولی مشابه با کیفیت برتر یا کاربرد متفاوتی از آن بوجود میاید.

تقریبا هر شخصی حتی برای یکبار هم که شده به یک ایده و نحوه انجام آن فکر کرده است بطور مثال ساخت یک وسیله برای راحتتر کردن کاری یا انجام یک خدمت برای گروهی یا تغییر در نحوه کار یک وسیله برای راحتی خودش 

  کارآفرینان بخوبــى مى دانند که هــر ایده ای اعم از خلاقانه و یا نوآورانه لزوما یــک فرصت خــوب کســب و کار نیســت، در حقیقت از هر صد ایده ارائه شــده در قالب طرح هاى کســب و کار و یا ســایر شــکل هاى پیشــنهادى، معمولا فقــط یــک و گاهى اوقــات دو تا ســه مــورد از آن ها بــه عنــوان فرصت مورد پذیــرش قــرار مى گیرند، حدود هشــتاد درصد عــدم تأییدهــا و رد شــدن ها در چند ســاعت اول اتفاق مى افتــد، ده الى پانــزده درصد نیــز بعــد از مطالعه دقیق طرح هاى کســب و کار( امکان سنجی ها) توسط خبرگان و مشاوران حذف مى شــوند و فقط حدود ده درصــد از ایده ها مى تواننــد علاقه و توجه را برای بررسی سرمایه گذاری در طــول هفته هــا و یا چند مــاه به خود جلب کنند. با تجزیه و تحلیل ایده و ارزیابى فرصت هاى ارتباط با اهداف ایده  و کسب شــیوه اى براى انگیــزش تفکر خــلاق از طریــق پیوند فرصت و ایده ها میتوان از فرصت حاصله بنحو مطلوب بهره برد.

     بهترین ایده‌های کسب و کار باید با کاربران بالقوه‌ی واقعی، مشتریان و یا تامین‌کنندگان ارزیابی شود این امر احتمال موفقیت را افزایش داده و باعث اتلاف زمان کمتری می‌شود. ضروری است اهداف ایده ثبت گردد تا بعنوان یک سند مرجع برای مراجعه و حفظ  چهارچوب کاری برای تحقق ایده حفظ شود       تقریبا هر شخصی حتی برای یکبار هم که شده به یک ایده و نحوه انجام آن فکر کرده است بطور مثال ساخت یک وسیله برای راحتتر کردن کاری یا انجام یک خدمت برای گروهی یا تغییر در نحوه کار یک وسیله برای راحتی خودش 

 

 

 

 

 

 

۲- خلاقیت  

بکارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یا تبلور فکر یا مفهوم جدید که برخی نیز آن را به ترکیب ایده ها یا ایجاد پیوستگی بین ایده ها تعبیر کرده اند. لذا خلاقیت را میتوان فرآیند ذهنی کشف ایده ها و مفاهیم، با آمیزش ایده ها و مفاهیم موجود که توسط فرآیند بینش خودآگاه و یا ناخودآگاه تحریک میشود

 

۳- نوآوری

نوآوری بکارگیری ایده های نوین ناشی از خلاقیت می باشد در واقع نوآوری عملی ساختن ایده ناشی از خلاقیت را امکان پذیر می سازد و آن را بصورت یک محصول جدید و یا خدمت تاره ارائه می کند     

 

 

 تفاوت خلاقیت و نوآوری :  

   خلاقیت یک اندیشه و فکر جدید است و نوآوری بکار گیری تفکرات جدید از خلاقیت است که میتواند بصورت یک محصول یا خدمت جدید ارائه شود قبل از اینکه نوآوری داشته باشیم باید خلاقیت داشته باشیم خلاقیت یک مهارت است که همه بطور نسبی از آن برخوردار میباشند و قابل توسعه میباشد.

 

 موانع تفکر خلاق و نوآوری
* تخصصی اندیشیدن     *   گروه اندیشی    * آشفتگی های ذهنی    *  درگیری های قدرتی   *   مدل های ذهنی و پارادایم ها
 
دست آوردهای نوآوری و خلاقیت 
* یادگیری شتابان     * هنر فراموشکاری    *  اقدامات کوچک تغییرات شگرف     *  یادگیری از اقدام    * درس گرفتن از شکست 
 
این گفتار را با جمله ای از کلاتیون کریستنس  خاتمه میدهم 
” همان ساختارها و فرآیندهایی که ما برای حمایت از کسب و کار طراحی میکنیم،مخل نوآوری هستند و ما را در تحقق ایده های تازه ناتوان می سازند”
 

ادامه دارد…