پیام آغاز سال 1396موسس شرکت سافت سیستم - نرم افزار تیم یار
افتتاح ساختمان جدید تیم‌یار در دانشگاه تهران پردیس البرز و جشن پایان سال 1396
اخبار توسعه ساختاری پنجشنبه ۹۵.۱۲.۲۶
100 امین به روز رسانی تیم یار - نسخه 1.45 - سه شنبه 95.12.24