سخنرانی موسس تیم یار در همایش چشم انداز کسب و کار، کارآفرینی و اشتغال در افق 1404
حضور تیم یار در همایش چشم انداز کسب و کار، کارآفرینی و اشتغال در افق 1404
اخبار توسعه کاربردی چهارشنبه ۹۵.۱۰.۲۹
اخبار توسعه ساختاری 95.10.29