اخبار توسعه کاربردی و به روز رسانی تیم یار - نسخه ۱.۴۷ - سه شنبه ۹۶.۰۲.۰۶
برگزاری آزمون تعیین سطح مهارت پرسنل در شرکت دانش بنیان سافت سیستم
تاییدیه دانش بنیان صنعتی شرکت سافت سیستم در کارگروه ارزیابی معاونت ریاست جمهوری
اخبار توسعه ساختاری پنجشنبه 96.02.07